1
2
3
مسئول سازمان بسیج کارگري استان يزد گفت: دهمین رزمایش پدافند غیرعامل بسیج کارگری با هدف آمادگي کارگران ،کارفرمایان، نيروهاي امداد رسان و خدمات رسان...
در این جشنواره محمد رضا نیک نام مسئول سازمان بسیج کارگری استان یزد بیان داشت شروع این جشنواره از شهریور ماه بوده که پس از ثبت نام و برسی از بین 90...
مسئول برگزاري اين رزمايش گفت: اين رزمایش با هدف آمادگي نيروهاي کارگري و کارفرمايي اين کارخانه و دستگاه هاي امداد رسان در زمان بحران برگزار شدمحمد...
نیک نام
نیک نام