گزارش/گفتگو

مصاحبه با سید علیرضا آستانه داری مدیر بسیجی موفق کارخانه یزدباف

لطفا خودتان را معرفی کنید؟

سیدعلیرضاآستانه داری- مدیرکارخانه یزدباف

 

سابقه فعالیت  شرکت یزدباف چند سال است؟

شرکت یزدباف درسال1335 تاسیس گردیدو این شرکت 57سال است که درحال فعالیت است.

شرکت چند نفر نیرو دارد و تولیدات کارخانه چه چیز هایی می باشد؟

درحال حاضر حدود1200 نفر پرسنل درسه شیفت وچهارشیفت فعالیت می کنند.

تولیدات ماانواع پارچه است که دوسه محصول به تازگی به تولیدات این کارخانه اضافه شده است.

علت معروف بودن برندیزدباف دراستان.کشور وحتی در خاورمیانه چی بوده است؟

مادوتاچشم انداز برای کارمشخص کردیم یکی که حتماً صادرات داشته باشیم ودوم  بتوانیم پارچه ای تولید نماییم که جایگزین واردات شود.

آیا درست است که توانسته اید دستگاهی  را به جایی که از خارج وارد نمایید تولید کنید؟

دستگاه تولیدجین ونخ جین ،2 سال پیش طراحی آن شروع شد وساخته شدکه این را طی مدت هشت ماه تولیدکردیم.واینکار یک کاربسیجی بود که برای ساخت آن 1200نفرسهیم بودند.

اگرماحمایت شویم باتوجه به سابقه چندین ساله می توانیم مصرف داخلی راتامین و صادرات هم داشته باشیم.

البته مابرای ورودبه بازاراروپا بایدعوارض5/2 تا12درصد بپردازیم که بعضی رقیب های ما در کشور های دیگر این عوارض راندارند.

تا به حال توانسته اید با دانشگاه ار تباط برقرار نمایید و تجربیات خود را به دانشجویان انتقال دهید؟

خوشبختانه ارتباط با دانشگاه ها ازطریق شورای قشر  بسیج که جادارد تشکرکنم ازاین شورا، باعث شده یه اتفاق خوبی بین صنعت ودانشگاه ایجاد شودویه آشتیی بین این دو برقرارگردد واین همکاری باعث میشود که تجربه وعلم باهم مخلوط شوند وباعث بهترشدن کارهاشود.

 

چندساله شما عضوشورای قشر بسیج کارگری هستید؟

اززمانیکه شروع شده به پیشنهادیکی ازدوستان بنده به عنوان عضو ثابت شورای قشر بسیج کارگری استان یزد می باشم

 

بسیج کارگری چقدر درتولیدات شرکت تاثیرداشته است ؟

همیشه بچه های بسیجی کم حاشیه تر وپرکارتربودند.عرض کردم برای تولید ساخت آن دستگاه کاربسیجی انجام گرفت وطبق فرمایش امام اگرکاربرای خداباشد موفقیت را دنبال دارد واین تفکربسیجی توانست  اینکار رانجام دهد وهیچکس کار رابه اسم خودنگذاشتن وهمه گفتن برای کارخانه ومردم انجام دادند.

 

 

مشکلات صنعت نساجی چیست؟

واردکردن بی رویه محصولات

عوارض

کاهش اشتغال وبیکاری

مواداولیه بصورت نقدخریداری می کنیم ولی برای فروش مشکل داریم.سرمایه درگردش باعث یکی ازبزرگترین مشکلات شده است.

تعامل نداشتن بانک باادارات

چه راهکارهای برای خارج شدن نساجی استان ازبحران پیشنهاد می کنید؟

اول اینکه خودمان بایستی کیفیت کالارابالا ببریم.

مانع شدن ازورود کالای قاچاق یاانباری به کشور

برطرف کردن مشکلات گمرگ

تعامل برقرارکردن بانک باادارات

 

شورای قشر بسیج کارگری چه تاثیری درموفقیت داشته است؟

حداقل چهار پنج ماه گذشته بارهاوبارها به مشکلاتی برخوردکردیم ،باصحبت هایی که درشورا انجام گرفت وتعامل وصحبت بادیگراعضا قشر توانستیم مشکلات رابرطرف کنیم وجادارد تشکر کنم ازهمه ی اعضاء شورا  

 

باتوجه به اینکه سال ،سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت جهادی است چقدرتوانسته اید این شعاررامحقق کنید؟

 عرض کردم کارتیمی باتفکربسیجی حول یک محور کارگروهی است ما توانسته ایم در جهت ارتقاء فرهنگ اسلامی خط چادر مشکی را که یک تولید ملی است به همت بسیج کارگری راه اندازی نماییم و تولیدات خوبی را در این خصوص داشته باشیم . ومااصلی ترین محورخود را منویات حضرت آقا می دانیم و واقعا بااین تفکر توانستیم موفق باشیم،  اگه همه ی اعضای شرکت بسیجی نیستند ولی تفکر آن روی همه کارگران تاثیر مثبت داشته است  واین کار بسیجی باعث شده تا تولیدات خوبی داشته باشیم.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید